Maison du Peuple d’Europe

Europees Volkshuis

Voor een burgerlijk en solidair Europa

 

Op Europees niveau zijn er verschillende mechanismen op zijn plaats om burgers in staat te stellen actie te ondernemen en zich tot Europese instellingen te richten. Het is echter belangrijk dat burgers en verenigingen op de hoogte zijn van bestaande mechanismen en deze effectief kunnen gebruiken. Dit is het doel van het Huis van het Volk van Europa, dat tot doel heeft burgers te informeren, te trainen, te adviseren en burgerinitiatieven te ondersteunen.

Alle instrumenten van de Europese participatieve democratie moeten worden ingezet om invloed uit te oefenen op Europese beleidsmakers zoals Europarlementariërs, ministers en staatssecretarissen belast met Europese zaken.

Mechanismen voor Europese burgerparticipatie

 • De gedragscode verplicht alle instellingen om te reageren op verzoeken van burgers.
 • het secretariaat-generaal
 • de Europese Ombudsman
 • De Europese Burgerinitiatief (ICE)
 • de online platform voor de Toekomstconferentie van Europa
 • de volksraadplegingen 
 • de verzoeken om verkennend advies van de Commissie over grensoverschrijdende kwesties
 • de systematische raadplegingen over groenboeken en witboeken, steeds vaker via internet uitgevoerd: Hierdoor kan elke betrokken persoon of partij zijn standpunt naar voren brengen, in overeenstemming met de benadering van de Commissie om de deelname van allen te bevorderen.
 • de ad hoc samenwerkingen (hoorzittingen, gezamenlijke conferenties, fora en vergaderingen)
 • de onafhankelijke expertgroepen die worden uitgenodigd om voorstellen te ontwikkelen
 • de bijdragen van het EESC (Europees Economisch en Sociaal Comité en zijn horizontale synthese-functie) om zijn rol als animator van de dialoog met de progressieve civiele samenleving te versterken.

De Europese Burgerinitiatief (ICE)

In Europa wordt participatieve democratie onder meer gerealiseerd via een instrument, het Europese Burgerinitiatief. Het is een recht op politieke initiatie dat wordt ondertekend door minimaal 1 miljoen burgers uit minstens 7 EU-landen, met als doel het Europees Parlement aan te sporen de Europese Commissie te verzoeken een nieuw wetgevingsvoorstel op te stellen.

Video die het ECI uitlegt

 Tot op heden hebben zes initiatieven het vereiste aantal handtekeningen verzameld:

Ze zijn ingediend bij de Commissie. Het Parlement heeft hoorzittingen georganiseerd met vertegenwoordigers van de eerste vijf initiatieven. De Commissie heeft gereageerd op deze initiatieven door haar juridische en politieke conclusies aan het Parlement voor te leggen.

Het Europees Volkhuis, in samenwerking met verenigingen in heel Europa, heeft zich verenigd om de Europese Commissie op te roepen tot wetgeving voor een humaner migratiebeleid. Ze hebben een Europees Burgerinitiatief gelanceerd, Gastvrij Europa (link naar https://ice.europehospitaliere.be), dat helaas niet het vereiste aantal handtekeningen heeft behaald om in overweging te worden genomen. Desalniettemin heeft deze initiatiefbeweging bewustwording gecreëerd.

 • De noodzaak voor het Huis van het Europees Volk om een netwerk van Europese verenigingen op te zetten om snel en effectief belangrijke acties te kunnen ondernemen
 • De noodzaak voor elke burger om persoonlijk actief te zijn om verandering teweeg te brengen
 • De noodzaak van een betere communicatie en informatie van gemeenten en regio's over de Europese verblijfsrechten.

Wat zijn de verschillende stappen om een ICE in te voeren?

Om u te registreren om door de MPEVH op de hoogte te worden gesteld van een lopend ICE-initiatief.

Dutch